พระ คัมภีร์ ออนไลน์ บ้าน พระ คัมภีร์ Exchange Link
ล็อกอิน
1 ใน ออนไลน์ ศึกษา ออนไลน์ แรก คำ อธิบาย พระ คัมภีร์ ไบเบิล ทำให้ ชั้น ฟ้า และ แผ่นดิน. 2 และ แผ่นดิน เป็น ของ เสีย และ ไม่มี รูป แบบ และ มัน เป็น สี เข้ม บน ใบหน้า ของ ลึก และ วิญญาณ ของ การ ศึกษา ออนไลน์ ออนไลน์ คำ อธิบาย พระ คัมภีร์ ไบเบิล ได้ ย้าย หน้า ของ น้ำ. 3 การ ศึกษา ออนไลน์ ออนไลน์ คำ อธิบาย พระ คัมภีร์ ไบเบิล กล่าว ว่า จะ ให้ มี แสง และ มี แสง. 4 และ ศึกษา ออนไลน์ ออนไลน์ คำ อธิบาย พระ คัมภีร์ ไบเบิล, มอง ใน แสง ที่ เห็น ว่า ดี และ ออนไลน์ การ ศึกษา ออนไลน์ คำ อธิบาย พระ คัมภีร์ ไบเบิล ได้ แบ่ง ระหว่าง แสง และ สี ที่ 5 การ ตั้ง ชื่อ ไฟ, วัน, และ ดำ ที่ Night. และ มี เย็น และ มี เช้า, วัน แรก. 6 การ ศึกษา ออนไลน์ ออนไลน์ คำ อธิบาย พระ คัมภีร์ ไบเบิล กล่าว ว่า ให้ มี การ โค้ง แข็ง ยาว กว่า น้ำ ที่ แยก ทาง น้ำ จาก น้ำ. 7 การ ศึกษา ออนไลน์ ออนไลน์ คำ อธิบาย พระ คัมภีร์ ไบเบิล ทำให้ โค้ง สำหรับ แบ่ง ระหว่าง น้ำ ที่ มี การ ภาย ใต้ โค้ง และ บรรดา ผู้ ที่ มี มากกว่า นั้น และ ก็ เพื่อ. 8 การ ศึกษา ออนไลน์ ออนไลน์ พระ คัมภีร์ อธิบาย พระ คัมภีร์ ให้ โค้ง ชื่อ ใหญ่. และ มี เย็น และ มี เช้า, วัน ที่ สอง. 9 การ ศึกษา ออนไลน์ ออนไลน์ คำ อธิบาย พระ คัมภีร์ ไบเบิล กล่าว ว่า ให้ น้ำ ภาย ใต้ ฟาก ฟ้า มา ร่วม กัน ใน ที่ เดียว และ ให้ การ ที่ดิน แห้ง เห็น และ มัน เป็น เช่น. 10 การ ศึกษา ออนไลน์ ออนไลน์ พระ คัมภีร์ อธิบาย พระ คัมภีร์ ให้ แผ่นดิน แห้ง ชื่อ ของ โลก และ น้ำ ร่วม กัน ใน สถาน ที่ ของ พวก เขา ชื่อ ทะเล และ การ ศึกษา ออนไลน์ ออนไลน์ พระ คัมภีร์ อธิบาย พระ คัมภีร์ เห็น ว่า เป็น ดี. 11 การ ศึกษา ออนไลน์ ออนไลน์ คำ อธิบาย พระ คัมภีร์ ไบเบิล กล่าว ว่า ให้ หญ้า มา ใน แผ่นดิน และ การ ผลิต เมล็ด พืช และ ผล ไม้-ต้นไม้ ให้ ผล ไม้ ที่ เป็น ลูก หลาน ของ พวก เขา หลังจาก ที่ จัด เรียง ของ พวก เขา และ ก็ เพื่อ. 12 และ หญ้า มา ใน แผ่นดิน และ โรงงาน ผลิต เมล็ด พันธุ์ ของ บริษัท ทุก ประเภท และ ทุก ผลิต ต้นไม้ ผล ไม้ ที่ มี เมล็ด ของ เรียง ของ มัน และ เรียน พระ คัมภีร์ ออนไลน์ ออนไลน์ คำ อธิบาย พระ คัมภีร์ เห็น ว่า เป็น ดี. 13 และ มี เย็น และ มี เช้า, วัน ที่ สาม. 14 การ ศึกษา ออนไลน์ ออนไลน์ คำ อธิบาย พระ คัมภีร์ ไบเบิล กล่าว ว่า จะ ให้ มี ไฟ ใน โค้ง ของ ท้องฟ้า เพื่อ แบ่ง ระหว่าง กลางวัน และ กลางคืน และ ให้ พวก เขา ได้ สำหรับ สัญญาณ และ การ ทำ เครื่องหมาย การ เปลี่ยนแปลง ของ ปี และ วัน และปี: 15 และ ให้ พวก เขา ได้ สำหรับ ไฟ ใน โค้ง ของ ท้องฟ้า ให้ แสงสว่าง ใน แผ่นดิน และ ได้ มี เพื่อ. 16 การ ศึกษา ออนไลน์ ออนไลน์ คำ อธิบาย พระ คัมภีร์ ไบเบิล ทำให้ สอง ไฟ ดี: ไฟ มาก เป็น ผู้ ว่า ใน วัน นี้ และ ไฟ ขนาด เล็ก เป็น ผู้ ว่า ของ กลางคืน และ เขา ได้ ดวงดาว. 17 การ ศึกษา ออนไลน์ ออนไลน์ คำ อธิบาย พระ คัมภีร์ ไบเบิล วาง พวก เขา ใน โค้ง ของ ท้องฟ้า ที่ ให้ แสงสว่าง ใน แผ่นดิน 18 ใน การ ได้ ครอง กลางวัน และ กลางคืน และ การ แบ่ง ส่วน ระหว่าง แสง และ สี เข้ม และ ออนไลน์ เรียน พระ คัมภีร์ ออนไลน์คำ อธิบาย พระ คัมภีร์ เห็น ว่า เป็น ดี. 19 และ มี เย็น และ มี เช้า, วัน ที่ สี่. 20 การ ศึกษา ออนไลน์ ออนไลน์ คำ อธิบาย พระ คัมภีร์ ไบเบิล กล่าว ว่า ให้ น้ำ เต็ม ไป ด้วย สิ่ง มี ชีวิต และ ให้ นก ใน เที่ยว บิน ทั่ว โลก ภาย ใต้ โค้ง ของ ท้องฟ้า. 21 การ ศึกษา ออนไลน์ ออนไลน์ คำ อธิบาย พระ คัมภีร์ ไบเบิล ได้ มหรรณพ-สัตว์ และ ประเภท ของ ทุก ชีวิต และ ย้าย สิ่ง ซึ่ง น้ำ ได้ เต็ม รูป แบบ และ ประเภท ของ นก ปีก ทุก และ ศึกษา พระ คัมภีร์ ออนไลน์ ออนไลน์ คำ อธิบาย พระ คัมภีร์ เห็น ว่า เป็น ดี. 22 การ ศึกษา ออนไลน์ ออนไลน์ พระ คัมภีร์ อธิบาย พระ คัมภีร์ ให้ พวก เขา ให้ ความ สุข ของ เขา ว่า, เจริญพันธุ์ และ มี การ เพิ่ม ขึ้น ทำให้ น้ำ ทะเล ทั้งหมด เต็ม และ ปล่อย นก ที่ จะ เพิ่ม ขึ้น ใน แผ่นดิน. 23 และ มี เย็น และ มี เช้า, วัน ที่ ห้า. 24 การ ศึกษา ออนไลน์ ออนไลน์ คำ อธิบาย พระ คัมภีร์ ไบเบิล กล่าว ว่า ให้ แผ่นดิน ให้ เกิด การ แปลก ๆ ทุก สิ่ง มี ชีวิต, ปศุสัตว์ และ ทุก สิ่ง เคลื่อนไหว บน แผ่นดิน และ สัตว์ ของ แผ่นดิน หลังจาก จัด เรียง ของ พวก เขา และ ก็ เพื่อ. 25 การ ศึกษา ออนไลน์ ออนไลน์ คำ อธิบาย พระ คัมภีร์ ไบเบิล ทำให้ สัตว์ ของ แผ่นดิน หลังจาก ที่ จัด เรียง มัน และ โค หลังจาก ที่ จัด เรียง ของ พวก เขา และ ทุก สิ่ง เคลื่อนไหว ใน หน้า แผ่นดิน หลังจาก ที่ จัด เรียง ของ มัน
ค้นหา พระ คัมภีร์ ออนไลน์
โดย บท ที่
โดย เนื้อหา

โรม 1 (90 คำ อธิบาย)เพิ่ม ใน ราย ชื่อ
โรม 2 (68 คำ อธิบาย)เพิ่ม ใน ราย ชื่อ
โรม 3 (80 คำ อธิบาย)เพิ่ม ใน ราย ชื่อ
โรม 4 (58 คำ อธิบาย)เพิ่ม ใน ราย ชื่อ
โรม 5 (63 คำ อธิบาย)เพิ่ม ใน ราย ชื่อ
โรม 6 (60 คำ อธิบาย)เพิ่ม ใน ราย ชื่อ
โรม 7 (64 คำ อธิบาย)เพิ่ม ใน ราย ชื่อ
โรม 8 (111 คำ อธิบาย)เพิ่ม ใน ราย ชื่อ
โรม 9 (84 คำ อธิบาย)เพิ่ม ใน ราย ชื่อ
โรม 10 (60 คำ อธิบาย)เพิ่ม ใน ราย ชื่อ
«««12»»»
คำ อธิบาย
โรม 12 [ สูงสุด]
[ลิงค์ Bookmark]

1 พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต อันบริสุทธิ์ และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการปรนนิบัติอันสมควรของท่านทั้งหลาย 2 อย่าประพฤติตามอย่างชาวโลกนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม 3 ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคน โดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่มนุษย์ทุกคน 4 เพราะว่าในร่างกายอันเดียวนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่าง และอวัยวะนั้นๆมิได้มีหน้าที่เหมือนกันฉันใด 5 พวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์ และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้น 6 และเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณที่ได้ทรงประทานให้แก่เรา คือถ้าเป็นการพยากรณ์ ก็จงพยากรณ์ตามกำลังของความเชื่อ 7 ถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ ถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอน 8 ถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติ ถ้าเป็นการบริจาคก็จงให้โดยเต็มใจ ผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดี 9 จงให้ความรักปราศจากมารยา จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี 10 จงรักกันฉันพี่น้อง ส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้น จงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว 11 อย่าเกียจคร้านในการงาน จงมีจิตใจกระตือรือร้น จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า 12 จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงอดทนต่อความยากลำบาก จงขะมักเขม้นอธิษฐาน 13 จงช่วยวิสุทธิชนเมื่อเขาขัดสน จงมีน้ำใจอัธยาศัยไมตรี 14 จงอวยพรแก่คนที่ข่มเหงท่าน จงอวยพร อย่าแช่งด่าเลย 15 จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ 16 จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่าใฝ่สูง แต่จงถ่อมใจลงมาหาคนที่ต่ำต้อย อย่าถือว่าตัวฉลาด 17 อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลย `แต่จงมุ่งกระทำสิ่งที่ซื่อสัตย์ในสายตาของคนทั้งปวง' 18 ถ้าเป็นได้คือเรื่องที่ขึ้นอยู่กับท่าน จงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน 19 ท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า อย่าทำการแก้แค้น แต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงพระอาชญา เพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่า `องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า "การแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง" 20 เหตุฉะนั้น ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขากระหาย จงให้น้ำเขาดื่ม เพราะว่าการทำอย่างนั้นเป็นการสุมถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขา' 21 อย่าให้ความชั่วชนะท่านได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี

โรม 11 โรม 13
ก่อน หน้า นี้ ถัด ไป
โรม 12: 21
โรม 12: 21
โรม 12: 19
โรม 12: 20
โรม 12: 20
โรม 12: 20
โรม 12: 17
โรม 12: 18
โรม 12: 19
โรม 12: 16
โรม 12: 16
โรม 12: 16
โรม 12: 17
โรม 12: 14
โรม 12: 14
โรม 12: 15
โรม 12: 15
โรม 12: 12
โรม 12: 13
โรม 12: 13
โรม 12: 13
โรม 12: 11
โรม 12: 11
โรม 12: 12
โรม 12: 12
โรม 12: 9
โรม 12: 10
โรม 12: 10
โรม 12: 11
โรม 12: 8
โรม 12: 8
โรม 12: 9
โรม 12: 9
โรม 12: 7
โรม 12: 7
โรม 12: 7
โรม 12: 8
โรม 12: 5
โรม 12: 6
โรม 12: 6
โรม 12: 6
โรม 12: 3
โรม 12: 4
โรม 12: 4
โรม 12: 2
โรม 12: 2
โรม 12: 3
โรม 12: 3
โรม 12: 1
โรม 12: 1
โรม 12: 1
โรม 12: 2
โรม 12: 9 - 21
โรม 12: 3 - 8
โรม 12: 1, 2
คำ อธิบาย [สูงสุด]

โรม 12: 21

โดย AnnotatedLife - พ.ย. 24, 2009 9:50 หลังเที่ยง

การ เตือน

บทความ ที่ คุณ กำลัง จะ อ่าน ไม่ ได้ รับ การ ตรวจ สอบ. เว็บไซต์ นี้ ไม่ สามารถ รับประกัน ความ ถูก ต้อง หรือ ความ ถูก ต้อง ของ เนื้อหา. นี้ หลังจาก ที่ อินเทอร์เน็ต และ บทความ สามารถ เขียน โดย คน. โปรด อ่าน ได้ เพียง เป็น แหล่ง ของ การ อ้างอิง และ พิจารณา มัน เป็น เพียง ความ เห็น ของ คน อื่น.

ฉัน เข้าใจ. ให้ ฉัน อ่าน.

Be not overcome of evil--for then you are the conquered party. but overcome evil with good--and then the victory is yours; you have subdued your enemy in the noblest sense. Note, (1) The redeeming mercy of God in Christ is, in the souls of believers, the living spring of all holy obedience (Ro 12:1). (2) As redemption under the Gospel is not by irrational victims, as under the law, but "by the precious blood of Christ" (1Pe 1:18, 19), and, consequently, is not ritual but real, so the sacrifices which believers are now called to offer are all "living sacrifices"; and these--summed up in self-consecration to the service of God--are "holy and acceptable to God," making up together "our rational service" (Ro 12:1). (3) In this light, what are we to think of the so-called "unbloody sacrifice of the mass, continually offered to God as a propitiation for the sins both of the living and the dead," which the adherents of Rome’s corrupt faith have been taught for ages to believe is the highest and holiest act of Christian worship--in direct opposition to the sublimely simple teaching which the Christians of Rome first received (Ro 12:1)-(4) Christians should not feel themselves at liberty to be conformed to the world, if only they avoid what is manifestly sinful; but rather, yielding themselves to the transforming power of the truth as it is in Jesus, they should strive to exhibit before the world an entire renovation of heart and life (Ro 12:2). (5) What God would have men to be, in all its beauty and grandeur, is for the first time really apprehended, when "written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tables of stone, but on the fleshy tables of the heart," 2Co 3:3 (Ro 12:2). (6) Self-sufficiency and lust of power are peculiarly unlovely in the vessels of mercy, whose respective graces and gifts are all a divine trust for the benefit of the common body and of mankind at large (Ro 12:3, 4). (7) As forgetfulness of this has been the source of innumerable and unspeakable evils in the Church of Christ, so the faithful exercise by every Christian of his own peculiar office and gifts, and the loving recognition of those of his brethren, as all of equal importance in their own place, would put a new face upon the visible Church, to the vast benefit and comfort of Christians themselves and to the admiration of the world around them (Ro 12:6-8). (8) What would the world be, if it were filled with Christians having but one object in life, high above every otherto "serve the Lord"-and throwing into this service "alacrity" in the discharge of all duties, and abiding "warmth of spirit" (Ro 12:11)! (9) Oh, how far is even the living Church from exhibiting the whole character and spirit, so beautifully portrayed in the latter verses of this chapter (Ro 12:12-21)! What need of a fresh baptism of the Spirit in order to this! And how "fair as the moon, clear as the sun, and terrible as an army with banners," will the Church become, when at length instinct with this Spirit! The Lord hasten it in its time!


ความ คิดเห็นเพิ่ม ความ คิดเห็น
และ อินเทอร์เน็ต การ ศึกษา อินเทอร์เน็ต อธิบาย ไบเบิล ไบเบิล เห็น ว่า เป็น ดี. 26 และ Internet การ ศึกษา อินเทอร์เน็ต อธิบาย ไบเบิล ไบเบิล กล่าว ว่า ให้ เรา ทำให้ คน ใน ภาพ ของ เรา ชอบ เรา และ ให้ เขา ได้ ครอง ปลา ทะเล และ กว่า นก ของ อากาศ และ กว่า ปศุสัตว์ และ ทั่ว ทุก แผ่นดิน และ มากกว่าทุก สิ่ง มี ชีวิต ที่ ไป แบน ใน แผ่นดิน. คำ อธิบาย 27 และ Internet การ ศึกษา อินเทอร์เน็ต อธิบาย ไบเบิล ไบเบิล ทำให้ คน ใน ภาพ ของ เขา ใน ภาพ ของ อินเทอร์เน็ต ศึกษา อินเทอร์เน็ต ไบเบิล ไบเบิล ที่ เขา ทำ เขา ชาย และ หญิง ที่ เขา ทำให้ พวก เขา. 28 และ Internet การ ศึกษา อินเทอร์เน็ต ไบเบิล ไบเบิล อธิบาย ให้ พวก เขา ให้ ความ สุข ของ เขา และ กล่าว แก่ พวก เขา เจริญพันธุ์ และ มี การ เพิ่ม ขึ้น และ ทำให้ แผ่นดิน เต็ม และ ปริญญา โท ของ มัน rulers ถูก กว่า ปลา ทะเล และ กว่า นก ของ อากาศ และเหนือ ทุก สิ่ง มี ชีวิต เคลื่อนไหว ใน แผ่นดิน. 29 และ Internet การ ศึกษา อินเทอร์เน็ต อธิบาย ไบเบิล ไบเบิล กล่าว ว่า ดู ฉัน ได้ ให้ แก่ คุณ ทุก โรงงาน ผลิต เมล็ด บน ใบหน้า ของ ทุก แผ่นดิน และ ต้นไม้ ที่ มี ผล การ ผลิต เมล็ด ทุก พวก เขา จะ เป็น อาหาร ของ คุณ: 30 และ ใน สัตว์ ทุกของ แผ่นดิน และ ให้ เค้า อากาศ ทุก ทุก สิ่ง มี ชีวิต ย้าย หน้า ดิน ฉัน ได้ ให้ ทุก พืช สี เขียว สำหรับ อาหาร และ ก็ เพื่อ. 31 การ ศึกษา ออนไลน์ ออนไลน์ คำ อธิบาย พระ คัมภีร์ ไบเบิล เห็น ทุก อย่าง ที่ เขา ทำ และ ดี มาก. และ มี เย็น และ มี เช้า, วัน ที่ หก.

Powered by Seam 2.2.2.Final and RichFaces. Generated by seam-gen.

English español Deutsch français 中文 中文 (中国) 日本語 한국어 Nederlands italiano português русский العربية català Tagalog Tiếng Việt українська Persian ไทย Türkçe Bahasa Melayu עברית български Ελληνικά